fbpx
Foto van het baggeren

Waterschap Noorderzijlvest brengt met applicatie baggerrisico’s in beeld

“Door de applicatie hebben we meer inzicht in de onderhoudsstaat van de hoofdvaarwegen.

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor het beheer van zo’n 2550 kilometer aan watergangen waarvan circa 350 km aan kanalen en vaarwegen in het noorden van Nederland. Een flinke klus want deze watergangen moeten niet alleen diep en breed genoeg blijven, maar moeten ook worden schoongemaakt.

Baggeren kanalen en vaarwegen

Een deel van de beheerwerkzaamheden bestaat uit het baggeren van deze hoofdafvoer. Hiervan wordt per jaar zo’n 15 kilometer gebaggerd. Daarbij maakt het waterschap gebruik van SingleBeam-data die de afstand vanaf de bovenkant van de baggerspecie tot de waterspiegel meet. Alles ten opzichte van NAP. “Met behulp van deze data maken we een meerjarenbaggerplan, waarin staat waar en wanneer er gebaggerd moet gaan worden. Voorheen werd deze data handmatig bewerkt, maar dit gaf teveel onduidelijkheid over de aanwas van de baggerspecie op watergangniveau, waardoor er soms discussie ontstond waar wel of niet gebaggerd moest worden”, aldus Jan Willem de Boer, planner watersystemen waterveiligheid Noorderzijlvest.

Bouw applicatie

Hoewel het waterschap over veel data en kennis beschikt, is met name de capaciteit soms ontoereikend om deze data om te zetten naar nuttige informatie waarmee de baggerplanning kan worden opgeleverd. Om meer inzicht te hebben in de onderhoudsstaat van deze hoofdafvoer schakelt het waterschap begin 2019 Ordina in die veel ervaring heeft met datagedreven werken en GEO-ICT. In samenwerking met het waterschap bouwt Ordina een applicatie die de baggerrisico’s in beeld brengt en de knelpunten visualiseert binnen het areaal.

Scrumteam

Het scrumteam is samengesteld uit professionals van Ordina en het waterschap. Dit resulteert in een vruchtbare samenwerking, waarbij Ordina de technische kennis levert en het waterschap de domeinkennis. De berekeningen worden gedaan in het FME-platform, een omgeving die uiteenlopende dataformaten ondersteunt en waarmee onder meer conversies zijn uit te voeren. De visualisatie van de knelpunten vindt plaats in Geoweb.

Aanwas van slib

Een belangrijke maatgever bij het bepalen van de aan- en afvoer van water, vaardiepte en waterkwaliteit is de aanwas van slib, aldus De Boer. “Als waterschap beschikken we over datasets met SingleBeam-metingen (om de vijf jaar) van alle kanalen en vaarwegen. Tevens hebben we recente dwarsprofielen van de watergangen. Deze data dient als input om slibvolumes, slibaanwas en de vaardiepte te berekenen.”

Risico-gestuurd baggeren

Met de opgeleverde applicatie kan het waterschap Noorderzijlvest risico-gestuurd baggeren en zo de burgers en bedrijven in het gebied beter bedienen op het gebied van de wateraanvoer en -afvoer en de bevaarbaarheid. De applicatie voorspelt waar er op welke momenten risico’s ontstaan en visualiseert dit per jaar. Binnen het waterschap ziet men het nut van de applicatie in, want deze kan gebruikt worden door onder meer de planner van de baggerwerkzaamheden, projectleiders, ecologen, peilbeheerders en hydrologen.

Download de hele case:

Vragen over Spatial insights? 

Harco de Jager
Harco de Jager
Business unit manager
Klik om direct telefonisch contact op te nemen: +31(0)651516403 Bekijk mijn profiel op Linkedin Stuur een email