fbpx

Een betrouwbare overheid

Een betrouwbare overheid is robuust, wendbaar, effectief en verbonden met de samenleving. Ordina helpt overheidsorganisaties bij het realiseren van die ‘kernwaarden’ met samenhangende proposities en bijbehorende oplossingen.

 

Een robuuste overheid met digitale veiligheid

Een robuuste overheid is een overheid die altijd werkt en levert. Vanwege de toenemende digitalisering hangt die ‘bedrijfscontinuïteit’ steeds meer samen met digitale veiligheid. Digitale veiligheid zorgt ervoor dat overheden hun werk kunnen blijven doen, maatschappelijk vitale processen en infrastructuur niet kunnen worden ontwricht, en privacy en integriteit van gegevens gewaarborgd blijven. Denk aan de bescherming van de systemen van de rechtspraak, persoonsgegevens van burgers en software voor de bediening van bruggen en waterkeringen. Zonder digitale veiligheid geen robuuste overheid.

Ordina realiseert digitale veiligheid met oplossingen op het gebied van cybersecurity & compliance. Daarbij kan het gaan om cyberstrategie en -organisatie, en bescherming tegen en detectie van cyberaanvallen. Maar ook om het veiligstellen van gegevens, continuïteit van processen na een aanval, en het testen van systemen op kwetsbaarheden.

Een wendbare overheid met flexibele informatievoorziening

Een wendbare overheid kan snel en goed inspelen op veranderende maatschappelijke en organisatorische behoeften. Dat wordt steeds belangrijker bij een toenemende maatschappelijke dynamiek, hogere verwachtingen van burgers en bedrijven, en nieuwe politieke wensen. Een voorbeeld is de invoering van de corona-steunmaatregelen en covidvaccinatieregistratie, die binnen korte tijd moesten worden gerealiseerd. Invoering van nieuwe regelgeving, dienstverlening en andere initiatieven gaat steeds vaker gepaard met digitalisering. Vaak wordt die belemmerd door bestaande IT die moeilijk aan te passen is aan nieuwe eisen en wensen. Het gevolg: te lange implementatietijden en ‘bestuurlijke traagheid’.

Ordina ondersteunt een flexibele informatievoorziening (IV) door overheden te helpen bij de realisatie van een ‘composable’ IV-landschap. Zo’n landschap bestaat uit functionele componenten die makkelijk zijn uit te breiden, te vervangen, her te gebruiken en met elkaar te koppelen. Ze kunnen daardoor als bouwblokken worden ingezet in bestaande en nieuwe digitale toepassingen. Semantisch datamanagement zorgt daarbij voor vindbaarheid en beschikbaarheid van de data, waarmee de componenten moeten werken. Zo ontstaat flexibele informatievoorziening die de wendbaarheid van overheden vergroot.

Daarbij spelen ook Agile werken en ‘strategic sourcing’ een belangrijke rol. Agile werken zorgt voor een snelle IV-productie in kort-cyclische, iteratieve processen, waarbij business en IV nauw samenwerken. Strategic sourcing borgt de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde IV-professionals als er aanpassingen nodig zijn aan het IV-landschap.

Een effectieve overheid met informatiegestuurd werken

Effectiviteit is een belangrijke eigenschap voor overheden. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat overheden ‘de goede dingen doen’ en ‘de dingen goed doen’. Dat is geen vanzelfsprekendheid, omdat processen binnen overheden nog wel eens traag verlopen of tot verkeerde beslissingen leiden. Een recent voorbeeld is de kinderopvangtoeslagaffaire.

De digitalisering van informatie en groeiende mogelijkheden om data te verzamelen, combineren en analyseren, kunnen uitkomst bieden. Overheden die dat goed en zorgvuldig doen, kunnen beter beleid maken, en dat ook beter uitvoeren en handhaven.

Ze krijgen meer inzicht in de behoeften in de samenleving, nemen snelle en correcte beslissingen, en zetten mensen en middelen op het juiste moment op de juiste plek in. Dit informatiegestuurd werken vergroot de effectiviteit van overheden en hun vermogen verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes.

Informatiegestuurd werken omvat het verzamelen van relevante data en informatie, het analyseren en combineren daarvan met reeds beschikbare kennis, het nemen van de juiste besluiten, en een correcte uitvoering daarvan.

Ordina helpt overheden bij alle onderdelen van deze ‘cyclus’ met advies en de implementatie van werkwijzen en technologie. Voor zaakgericht werken (dossierafhandeling) en informatiegestuurd optreden (inzet van mensen en middelen voor handhaving) hebben wij specifieke oplossingen.

Een verbonden overheid met digitale versnelling

Verbinding met de samenleving is cruciaal voor overheden. Die verbinding wordt concreet in de wijze waarop overheden met burgers en bedrijven communiceren en interacteren. Burgers en bedrijven verwachten een optimale ‘beleving’ bij hun interactie met overheden. Ze willen dat hun vragen snel en goed beantwoord worden zonder het gevoel te krijgen ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd te worden. Alleen dan ontstaat het vertrouwen dat een overheid iets voor hen kan betekenen en er daadwerkelijk voor hén is.

In het digitale tijdperk betekent dat ‘versnellen’ door moderne, klantgerichte en volledig geïntegreerde digitale communicatiekanalen aan te bieden. Kanalen waarin vragen in één contactmoment via een vlekkeloos proces, snel, efficiënt en naar tevredenheid worden beantwoord.

Wij geven invulling aan deze behoefte aan digitale versnelling met onze oplossingen op het gebied van ‘hyperautomation’: het zo veel mogelijk digitaliseren en orchestreren van de interactie tussen overheden, burgers en bedrijven. Omnichannel-concepten (interactie via alle digitale kanalen) en chatbots (robots die burgers en bedrijven helpen bij de beantwoording van hun vragen) spelen daarbij een belangrijke rol.

High performance teams

Digitale versnelling heeft nog een andere betekenis dan versnelling door digitalisering. Digitale versnelling betekent ook het sneller kunnen realiseren van digitalisering, ofwel: het versnellen van IT-productie.

Om dat mogelijk te maken, werkt Ordina met high performance teams (HPT’s). Dat zijn multidisciplinaire Agile/Scrum-teams die in nauwe samenwerking met medewerkers van overheden in kort-cyclische iteraties toegevoegde waarde realiseren. Geen lange ‘black-box-projecten’ waarvan de uitkomst onzeker is, maar kleine stappen die snel tot resultaat leiden. Kenmerkend voor onze HPT’s is hun specifieke klantkennis, korte inwerktijd en voortdurende verbetering.