Business case management

Succesvolle projecten met sturingsaanpak Ordina

Wist u dat bij tweederde van alle projecten het al misgaat in de voorbereiding? Veel problemen die zich tijdens de uitvoering voordoen, zijn terug te voeren op een onvolledige of onjuiste start. Om de complexiteit in projecten het hoofd te bieden wordt steeds vaker een business case ontwikkeld. Vaak blijkt dit fundament echter onvoldoende krachtig om het beoogde resultaat te verwezenlijken.

Bekijk video

Procesbenadering als succesfactor

Met de Business Case Management proces aanpak van Ordina komt u tot optimale besluitvorming op basis van het waarom en de integrale haalbaarheid van een project. We helpen u de complexiteit te ontrafelen in hapklare brokken. We helpen u te komen tot een krachtige business case als richtsnoer voor alle te nemen beslissingen tijdens de uitvoering. Met onze aanpak versterken wij projectmanagers en het leiderschap van opdrachtgevers binnen projecten.


Hoe helpen wij u?

Onze aanpak omvat een reeks diensten waarin het komen tot een sterke business case de rode draad vormt. Wij bieden u onder meer:

  • masterclasses (awareness opdrachtgevers en –nemers);
  • begeleiding projectcontrol (financial– naar business control);
  • versterking portfoliomanagement o.b.v. business cases;
  • coaching en training ten behoeve van borging werkwijze.
  • procesbegeleiding (realisatie sterke business case);
  • review (nieuwe en lopende business cases).

Besparing 30 procent

Onze dienstverlening levert primair een rendementsverbetering van circa 30% op projectportfolioniveau. Door onze Business Case Management-aanpak ontstaat er draagvlak voor een project. Het waarom van het project is voor iedereen glashelder en alle projectactiviteiten zijn gericht op het succes. Het realistische, gezamenlijke beeld van succes versterkt het vertrouwen en motivatie.


Business case management