Theo van Halsema Cluster Directeur Overheid + 31(6)23327858

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Uniforme vastlegging informatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wilde een kwaliteitsframework voor de informatievoorzieningsfunctie. Het framework biedt inhoudelijke handvatten voor het gebruik van HRM-instrumenten voor de bevordering van de kwaliteit van de organisatie en van medewerkers binnen de Informatievoorziening. Te denken valt hierbij aan selectie-instrumenten, functioneringsgesprekken en opleidingsplannen. Ordina heeft het product ontwikkeld.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Contact Neem contact op met Theo van Halsema

Klant

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Het ministerie houdt zich bezig met:

 • de democratische rechtsstaat;
 • het openbaar bestuur;
 • kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst;
 • de Grondwet en het constitutionele staatsrechtelijke bestel;
 • de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba;
 • wonen en de rijksgebouwen.

Klantvraag

In augustus 2010 is door de CIO’s Rijk de opdracht verstrekt om op het overkoepelende niveau van de Rijksdienst een kwaliteitsframework voor de informatievoorzieningsfunctie te formuleren als verbijzondering van het FunctieGebouwRijk. In begin 2011 is het product gerealiseerd en ter besluitvorming aan de interdepartementale Commissie van CIO’s voorgelegd.

De Commissie van CIO’s achtte het kwaliteitsframework praktisch en heeft besloten om het per direct in de praktijk toe te gaan passen. Begin 2012 is het framework in het kader van de rapportage over de I-strategie Rijk door de minister van BZK aangeboden aan de Kamer.

Oplossing

Het kwaliteitsframework voor de I(v)-functie legt voor ongeveer 40 resultaatgebieden binnen de Informatievoorziening op een uniforme wijze vast welke kennis en vaardigheden van beroepsoefenaren voor een excellente uitvoering van hun taken noodzakelijk zijn.

Het kwaliteitsframework biedt daardoor inhoudelijke handvatten voor het gebruik van HRM-instrumenten voor de (bevordering van de) kwaliteit van de organisatie en van medewerkers binnen de Informatievoorziening. Te denken valt hierbij aan selectie-instrumenten, functioneringsgesprekken en opleidingsplannen.

Resultaat

Toepassing van het kwaliteitsframework in een organisatie biedt de mogelijkheid om beter grip te krijgen op:

 • Prestaties van de IV-functie;
 • Verbetering van de afstemming tussen vraag om ICT-ondersteuning en aanbod van ICT-producten en diensten;
 • Kwaliteit van medewerkers in de IV-functie;
 • Uitwisseling van medewerkers;
 • Optimale inhuur.

De kaders en uitgangspunten uit het kwaliteitsframework kunnen voor een optimale sturing op de personele kwaliteit voor een organisatie nader worden uitgewerkt. In feite een ‘op maat’ verbijzondering van het kwaliteitsframework.

Recent is het framework uitgebreid voor de resultaatgebieden i-inkoop en i-control.

Aanpak

Voor de opbouw van het kwaliteitsframework zijn relevante Nederlandse en Europese standaards gebruikt en is het product in nauwe afstemming met de praktijk ontwikkeld. Hierbij zijn de Belastingsdienst, Rijkswaterstaat, Ivent-Defensie, GDI-Justitie en ICTU intensief betrokken geweest.

Voorts zijn opleidings- en exameninstituten bij de ontwikkeling betrokken en is aansluiting gezocht bij Rijksdienstbrede ontwikkelingen. Het framework wordt gebruikt bij DJI, OM, COA, CJIB, ICTU, DICTU en UWV.