Piet Frans Account Director +31 6 10066717

IPO Landelijk Grondwater Register

Beheer en ontwikkeling van het Landelijk Grondwater Register

Eind 2009 is de nieuwe grondwaterwet van kracht gegaan. Het gevolg hiervan is dat niet alleen de provincies maar ook de waterschappen van Nederland verantwoordelijk zijn voor het registreren en handhaven van grondwateronttrekkingen. Dit heeft ertoe geleid dat op basis van een selectietraject het Inter Provinciaal Overleg (IPO) heeft besloten het door Ordina ontwikkelde Grondwaterregistratiesysteem van de provincie Overijssel in te zetten als het Landelijk Grondwater Register (LGR). Het systeem is daarom in 2009 door provincie Overijssel overgedragen aan TNO, die de informatie van de grondwaterregistraties voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) wenste te gebruiken.

IPO Landelijk Grondwater Register Contact Neem contact op met Piet Frans

Klant

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in Den Haag en Brussel. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de formele voorbereiding van het beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en stakeholders. Het IPO beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn.

Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies best practices uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid aanzwengelen om zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.

Klantvraag

In het kader van de oorspronkelijke Waterwet die omschrijft dat provincies grondwateronttrekkingen in de Nederlandse bodem moeten registreren, heeft de provincie Overijssel Ordina in 2001 verzocht een nieuw grondwaterregister te ontwikkelen. Na de ontwikkeling en implementatie heeft Ordina het beheer uitgevoerd. In 2009 is het grondwaterregister van de provincie Overijssel door IPO tot landelijke standaard gepromoveerd en zijn alle provincies in twee jaar aangesloten op dit register. Het Landelijk Grondwater Register is geboren.

Oplossing

Ordina heeft tijdens het implementatietraject het projectmanagement van IPO inhoudelijk advies gegeven over de aansluiting van het primaire proces- en applicatiesysteem. Daarnaast heeft Ordina tot op heden:

  • de technische ondersteuning geleverd en conversie-activiteiten uitgevoerd tussen provincies en IPO/TNO;
  • complexe functionaliteit ontwikkeld om op basis van de provinciale verordeningen toch generiek en landsbreed grondwatergebruiksheffingen te kunnen aanslaan;
  • webservices ontwikkeld om de registratie te ontsluiten voor rapportages;
  • voor zowel de provincie en TNO als voor het GBO voorzien in applicatiebeheer.

Resultaat

Het eindresultaat van de landelijke implementatie is een grote centrale ingerichte database met moderne ontsluiting via het internet die voor alle afnemers bereikbaar is. Binnen deze database onderhouden alle provincies en waterschappen van Nederland hun eigen grondwaterregistraties, waarmee elke provincie volgens haar eigen verordeningen grondwaterheffingen kan genereren.

Aanpak

Hiervoor is in nauwe samenwerking tussen IPO, TNO, provincie Overijssel en Ordina een nieuwe Oracle-infrastructuur bij TNO DINO ingericht. De applicatie is hiervoor verhuisd, de geo ICT-component (Oracle Spatial) van de provincie Overijssel is naar TNO overgezet. De voorheen lokaal onderhouden gegevens van de provincies zijn naar de centrale database geconverteerd en met geo-informatie verrijkt.