ORDINA BLOGT

De patiënt als regisseur: Bruikbaarheid voor een groot publiek

In mijn vorige blog ben ik ingegaan op mijn persoonlijk dossier, standaarden die ik heb gebruikt en de stappen die ik heb moeten zetten om mijn dossier te ontvlechten. Door de beschreven stappen te nemen heb ik een persoonlijk instrument gemaakt dat mij helpt om zelfredzaam te zijn en regie te nemen over mijn eigen zorg. De vraag die rest is of dit instrument nu bruikbaar is voor een groot publiek? Het antwoord hierop is: “op dit moment niet”. Er moet nog veel gebeuren om het bruikbaar te maken voor een groot publiek. In deze en de komende blogs wil ik hier verder op ingaan.

  • Dirk Jan van der Pol
  • 29 mei 2013

Het maken van mijn persoonlijk dossier is handwerk geweest. Het bijhouden van mijn persoonlijk dossier is nog steeds voor het grootste deel handwerk en het kost mij gemiddeld 2 uur per artsbezoek. Die tijd neem ik elke keer weer, omdat ik weet dat als ik ooit weer ziek word, mijn dossier actueel moet zijn. Dit is een inspanning die niet verwacht kan worden van het grote publiek. Nog even los van het feit dat niet iedereen de juiste kennis heeft om dit te doen. Het is daarom belangrijk dat de systemen van zorgorganisaties (zorgsystemen) de mogelijkheid krijgen om informatie uit te wisselen met de persoonlijke dossiers van burgers.

Op deze manier is een groot deel te automatiseren waardoor het makkelijker wordt om een persoonlijk dossier te maken en bij te houden. De benodigde aanpassingen van de zorgsystemen zijn op zich goed realiseerbaar. De uitdaging zit hem in het maken van de juiste keuzes, bijvoorbeeld: op basis van welke standaarden gaan we informatie uitwisselen, welke informatie wordt uitgewisseld en welke contexten zijn noodzakelijk om informatie eenduidig interpreteerbaar te maken.

In de zorgmarkt zijn op dit moment veel verschillende standaarden aanwezig voor het uitwisselen van zorginformatie. Als leveranciers van zorgsystemen al deze standaarden moeten ondersteunen, is dit een zeer kostbare aangelegenheid en bovendien niet beheersbaar. De verschillende standaarden zeggen daarnaast in beperkte mate iets over de inhoud (semantiek) van de informatie. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat op het gebied van semantiek nog veel standaardisatie nodig is. Ook hier geldt dat één generieke semantische set prima implementeerbaar is door de leveranciers van zorgsystemen. Als er meerdere komen, wordt het kostbaar en onbeheersbaar door bijvoorbeeld vertalingen van de ene standaard naar de andere.

Mijn conclusie is dat Nederland zich op nationaal niveau zou moeten bezighouden met het kiezen van een standaard voor het uitwisselen van zorginformatie en een semantische dataset die invulling geeft aan de zorginhoud en contexten. Daarbij is het naar mijn mening noodzakelijk om naast een standaard set die geldt voor de gehele zorg, aanvullingen te maken voor de verschillende deelgebieden binnen de zorg (somatische zorg, GGZ, GZ, enzovoort). De overheid kan en moet naar mijn idee een belangrijke rol vervullen bij het kiezen en uitdragen van deze standaard en semantische dataset. Op deze manier kan geborgd worden dat informatie makkelijk gedeeld kan worden, het persoonlijk dossier voor een groter publiek toegankelijk wordt en uiteindelijk bijdraagt aan efficiëntere en goedkopere zorg.

De grote vraag is of de belangen van de verschillende partijen bij gaan dragen aan het kiezen van één standaard en het aanpassen van de zorgsystemen hierop.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op veranderingen die noodzakelijk zijn binnen zorgorganisaties om het gebruik van een persoonlijk dossier bij een groot publiek mogelijk te maken.

Over de auteur:

Dirk Jan van der Pol

Dirk Jan is in maart 2012 in dienst gekomen bij Ordina met een missie in de zorg. In 2003 werd bij hem kanker geconstateerd en deze ziekte is de belangrijkste drijfveer voor zijn missie. Zijn missie is gericht op het zelfredzaam maken en regie geven van de burger. Deze benadering van de zorg betekent een paradigma shift die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen tegen lagere kosten, met behoud van kwaliteit. Dirk Jan is evangelist van deze paradigma shift. Naast zijn zorginhoudelijke kennis heeft Dirk Jan jarenlange ervaring als (Enterprise) Architect. De combinatie van zorginhoud en architectuurkennis gebruikt hij om innovatieve oplossingen te realiseren voor de zorgmarkt die bijdragen aan de regie en zelfredzaamheid van de burger.