fbpx
Man wijst iets aan op zijn laptopscherm.

Risicoprofiel

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de corporate governance van Ordina, van het Business Management Framework (ons digitale managementsysteem) en van onze business principles. Het risicomanagement van Ordina onderkent strategische, financiële, operationele en compliancerisico’s.

Strategische risico´s

Strategische risico’s kunnen impact hebben op de haalbaarheid van de strategische doelstellingen van Ordina. De belangrijkste strategische risico’s lichten we hieronder toe.

Conjunctuurgevoeligheid

Schommelingen in de economische conjunctuur door bijvoorbeeld (geo)politieke ontwikkelingen in combinatie met een relatief vaste kostenstructuur hebben direct effect op ons resultaat.

Relatieve schaal Ordina

Bij (potentiële) klanten is de omvang van Ordina soms een reden tot zorg of twijfel in relatie tot de omvang van de klant of het contract. Aan de andere kant kan er snel sprake zijn van afhankelijkheid van een specifieke klant als de omzet bij die klant toeneemt.

Gevolgen van terreurdreiging of -daden

Als gevolg van terreurdreiging of -daden is het mogelijk dat er beperkingen worden opgelegd aan reizen, dat specifieke locaties voor langere duur onbereikbaar zijn of dat de operatie van klanten tijdelijk wordt stilgelegd. Dit heeft direct implicaties voor onze dienstverlening.

Kleine, gespecialiseerde bedrijven

Kleine, gespecialiseerde IT-bedrijven zijn inmiddels gevestigde spelers en zowel concurrent van onze dienstverlening als concurrent op de arbeidsmarkt. Reden hiervoor is de teruglopende vraag naar allesomvattende projecten en klanten die vragen om gerichte deeloplossingen. Daarnaast doen deze bedrijven er veel aan om voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Financiële risico´s

Bij financiële risico’s gaat het om risico’s met betrekking tot financiering, het financiële resultaat, de financiële stabiliteit van partners in de keten en om fiscale risico’s. De belangrijkste financiële risico’s worden hieronder besproken.

Liquiditeitsrisico

De kritische houding van financiers beperkt de beschikbare financieringsmogelijkheden op de markt.

Druk op consultancytarieven

De tarieven voor professional services kunnen steeds verder onder druk komen te staan door zzp’ers en brokers.

Kredietrisico

Door de marktomstandigheden kunnen er bij klanten, leveranciers of kwetsbare groepen liquiditeits-, solvabiliteits- of continuïteitsissues ontstaan.

Afwaardering goodwill

Marktomstandigheden en toekomstverwachtingen maken afwaardering van de goodwill van acquisities mogelijk noodzakelijk.

Waardering onderhanden projecten

Projecten kunnen complex zijn door de omvang, de gewenste functionaliteit, de toegepaste techniek of de betrokkenheid van meerdere partijen. Voor projecten waarbij Ordina resultaatverantwoordelijk is, kan dit leiden tot een financieel risico in de waardering van contractactiva en contractverplichtingen.

Buitenlandse vestigingen

Onze vestigingen in België/Luxemburg zijn (geografisch) verder verwijderd van ons hoofdkantoor en opereren in hun respectievelijke markten met eigen medewerkers, klanten en management. Hierdoor is er een risico dat deze vestigingen te autonoom gaan opereren.

Waardering belastinglatentie

Ultimo 2019 beschikt Ordina over compensabele verliezen van in totaal EUR 26,3 miljoen. In het kader van compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen van EUR 6,0 miljoen. Het risico bestaat dat deze verliezen niet tijdig genoeg kunnen worden gecompenseerd, met als gevolg dat (een deel van) de latente belastingvordering moet worden afgewaardeerd. Ook kunnen wijzigingen in het belastingtarief leiden tot een herwaardering.

Operationele risico´s

Bij operationele risico’s gaat het om onverwachte ontwikkelingen die een negatieve impact kunnen hebben op interne processen, medewerkers, klanten en systemen. De belangrijkste operationele risico’s worden hieronder besproken.

Risicoprofiel klantprojecten

Door aanscherping van onze strategie en de keuze om in grotere mate in te zetten op de levering van High performance teams, solutions en meer resultaatverplichtingen in het algemeen, zal het risicoprofiel van onze projectenportefeuille gaan toenemen.

Schaarste op de arbeidsmarkt

Er is een tekort aan goed opgeleide IT’ers. Dit komt door een beperkt aanbod (en verhoudingsgewijs te lage instroom vanuit de hogescholen en universiteiten) op de arbeidsmarkt in relatie tot de hoge vraag naar digitalisering.

Datasecurity en -wetgeving

In het huidige digitale tijdperk is het veiligstellen van data essentieel. Door cybercrime of het falen van IT-systemen kan vertrouwelijke informatie in verkeerde handen terechtkomen.

Compliancerisico’s

Onder compliancerisico’s vallen alle zaken die kunnen leiden tot onder meer reputatieschade, juridische schade, sancties van toezichthouders en financiële schade als gevolg van het niet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. De belangrijkste compliancerisico’s worden hieronder besproken.

Niet voldoen aan wet- en regelgeving

Ordina moet voldoen aan wet- en regelgeving in zijn bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Daarnaast moet Ordina uiteraard voldoen aan wet- en regelgeving rondom verslaglegging en de beursnotering. Ook geldt de Aanbestedingswet en het mededingingsrecht ter voorkoming van onder andere corruptie en omkoping en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Risico op reputatieschade

Ongunstige berichtgeving over Ordina in de media kan de reputatie van Ordina schaden.

Download