Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ordina bouwt aan een schone, veilige en sociale wereld

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat Ordina zich bij al zijn activiteiten inspant om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo zet Ordina IT intelligent in voor de uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Technologie verandert de wereld in hoog tempo. Ordina is die verandering voor. Door middel van onze kernactiviteiten creëren we op onze materiële thema’s concrete output die we rapporteren op diverse gebieden.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn vastgelegd in het Duurzaamheidsbeleidsplan 2017-2020. We toetsen ons duurzaamheidsbeleid onder andere aan richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de verslaglegging ervan aan richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Missie

Samen duurzaam innoveren 

Ordina geeft invulling aan haar visie ‘Ahead of change’ door samen duurzaam te innoveren. Specifieker: samen met medewerkers, klanten, financiers, leveranciers en andere belanghebbenden werken we aan een schonere, veiligere en socialere wereld. Niet eenmalig, maar structureel. Wij willen duurzaam en meetbaar waarde creëren in omgevingen waarin we werken én invloed op hebben.

Vanuit de ketengedachte werkt Ordina samen met haar medewerkers, leveranciers, financiers en overige belanghebbende in de samenleving aan een duurzamere toekomst voor onze medewerkers, de samenleving, onze financiers en het allerbelangrijkste; onze klanten. Uiteindelijk gaat het erom dat alle betrokken partijen samen werken aan een veiligere toekomst en samen duurzaam innoveren.

Stakeholdersdialogen

In 2018 heeft Ordina de stakeholderdialoog ingebed in de contacten die de leden van de Stuurgroep Duurzaamheid frequent met hun verschillende stakeholdergroepen onderhouden, in het bijzonder met medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en andere groepen uit de samenleving. Er is geen afzonderlijke bijeenkomst georganiseerd. We zien meer waarde in frequente contacten dan een jaarlijkse sessie.

De inbreng van stakeholdersgroepen klinkt door in de wijze waarop Ordina in de dagelijkse praktijk zijn MVO-beleid vormgeeft en realiseert. Waar nodig leggen de leden van de stuurgroep hun stakeholders belangrijke vragen op duurzaamheidsgebied voor en koppelen de respons terug naar de groep. Zij betrekken met regelmaat de leveranciers bij het onderwerp.

In 2018 hebben we aan ons jaarlijkse klanttevredenheid- en medewerkersbetrokkenheidonderzoek expliciet vragen toegevoegd op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Materialiteitsmatrix

Onze impact op de samenleving maken we inzichtelijk in een materialiteitsmatrix, zoals bedoeld in de GRI standards. De materialiteitsmatrix laat bij elk duurzaamheidsthema zien welk belang dit voor onze stakeholders vertegenwoordigt en welke invloed Ordina hierop uitoefent. Vervolgens zijn op basis van de meest materiële onderwerpen in de materialiteitsmatrix de thema’s opgesteld en hebben we doelstellingen daaraan gekoppeld. Zo wordt bijvoorbeeld bol 33 uit de matrix afgedekt in ons thema ‘klanten’ waar wij we onder andere de promotorscore van onze klanten meten.

Materialiteitsmatrix 2018

Uitleg Matrix

Doelstellingen: de vijf assen

Als Ordina willen we laten zien waarin we geloven en doen wat we zeggen. Ons MVO-beleid wordt immers pas maatschappelijk relevant als er daadwerkelijk invulling aan wordt gegeven. We doen dat over vijf assen:

  • medewerkers
  • klanten
  • samenleving
  • leveranciers & middelen
  • externe validatie & verplichtingen

Jaarlijkse herijking

In het kader van het MJA3 Convenant van ICT-sector Nederland is voor de CO2-reductie een vierjarendoelstelling opgenomen. De overige doelstellingen binnen de vijf assen worden jaarlijks herijkt en opnieuw vastgesteld. Zie het Duurzaamheidsbeleidsplan waarin onze ambities voor 2017-2020 zijn vastgelegd.

Medewerkers

Medewerkers vertegenwoordigen het kloppend hart én de toekomst van Ordina. Daarom focussen we ons in deze as op twee zaken: inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid. Oftewel, we zetten ons in om een omgeving te creëren waarin ruimte is voor diversiteit, iedereen het beste uit zichzelf kan halen en fysiek en mentaal gezond blijft.

In onze visie op duurzaam ondernemen is het onacceptabel dat een medewerker zich niet aantoonbaar ontwikkelt op zijn of haar vakgebied. Onze managers hebben een belangrijke rol in het stimuleren van de ontwikkeling van onze mensen, maar onze professionals hebben hier uiteraard zelf ook een verantwoordelijkheid. Op deze manier geven we invulling aan duurzaam werkgeverschap waar professionals zich continu ontwikkelen en een bijdrage leveren aan het Ordina-resultaat.

Twee mannen werken achter laptops

Klanten

Samen met klanten en leveranciers werken we aan IT-oplossingen die mensen écht verder helpen. Informatietechnologie creëert immers waarde voor de lange termijn. Duurzame oplossingen die onze klanten echt verder helpen, goed zijn te beheren en tot stand komen zónder verspilling van middelen of de inzet van mensen. Dit mede dankzij een agile manier van werken en aandacht voor security- en privacy-aspecten. We leveren onze diensten in de volgende markten: overheid, financiële dienstverlening, industrie en zorg.

Samenleving

Ordina-medewerkers houden zich zowel binnen als buiten werktijd bezig met maatschappelijke projecten. Voor projecten waarin we vanuit onze expertise van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de samenleving, stellen we jaarlijks driehonderd tot vijfhonderd medewerker uren beschikbaar. Daarnaast nemen onze medewerkers, al dan niet gezamenlijk, zelf uiteenlopende initiatieven om projecten te initiëren die zij vanuit hun persoonlijke affiniteit waardevol vinden en waarvoor zij graag vrije tijd beschikbaar stellen.

Leveranciers & middelen

Een keten is meer dan de som der delen. Vanuit die gedachte hebben we als Ordina een aantal concrete MVO-speerpunten opgesteld waaraan we met toeleveranciers willen werken, zoals reductie van de CO2-uitstoot en een efficiënter gebruik van onder meer water, energie en papier.

Speerpunt: Mobiliteit

Duurzame mobiliteit is een van onze speerpunten. De mobiliteit van de medewerkers is namelijk verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de CO2-emissies Daarom proberen we duurzame mobiliteit te bevorderen. Denk aan het gebruik van schonere, alternatieve brandstof en het stimuleren van zuinige of elektrische auto’s. Of het stimuleren van het gebruik van de fiets of openbaar vervoer. Maar ook deelauto’s, carpoolen en nieuwe technologie voor online vergaderen spelen een rol in het reduceren van het aantal gereden kilometers.

Oplaadpalen voor elektrische auto's

Ordina’s commitment

Concrete voorbeelden van initiatieven met betrekking tot leveranciers en middelen, waaraan Ordina is gecommitteerd zijn:

  • Deelname aan MJA3 2005-2020 voor de ICT-branche, waarmee we de verplichting zijn aangegaan om 30% CO2 te besparen (= 2% per jaar).
  • Vanuit MJA stelt Ordina een EEP (energie efficiency plan) op. Hierbij ligt de nadruk op mobiliteit. Zo wil Ordina volledig inzetten op elektrisch vervoer en het stimuleren van het openbaar vervoer.

Externe verplichtingen en validatie

Ordina streeft naar een geïntegreerde vorm van verslaglegging met de intentie om de MVO-doelstellingen mee te nemen in de rapportage- en controlecyclus. Ordina ambieert voortdurende verbetering van de milieuprestaties en spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Ook benoemen we onze concrete verplichtingen.

Ook benoemen we onze concrete verplichtingen. Hiermee voldoen we aan de door de EU vastgestelde Europese richtlijn, ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive. Ook geven we toelichting op onze deelname aan MJA3 en publiceren we de volgende certificaten:

Ambitie

Certificaten

Rapportages en publicaties