Duurzaamheid

Ordina bouwt aan een schone, veilige en sociale wereld

Duurzaam ondernemen is vanzelfsprekend voor Ordina. Het is onderdeel van ons DNA. In 2002 zijn we als een van de koplopers in Nederland begonnen met het beleidsmatig invullen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zijn we medeoprichter van Samenleving en Bedrijf - het huidige MVO Nederland.

Missie

Samen duurzaam innoveren 

Ordina geeft invulling aan haar visie “De verandering voor” door samen duurzaam te innoveren. Specifieker: samen met medewerkers, klanten, financiers, leveranciers en andere belanghebbenden werken we aan een schonere, veiligere en socialere wereld. Niet eenmalig, maar structureel. Wij willen duurzaam en meetbaar waarde creëren in omgevingen waarin we werken én invloed op hebben.

Vanuit de ketengedachte werkt Ordina samen met haar medewerkers, leveranciers, financiers en overige belanghebbende in de samenleving aan een duurzamere toekomst voor onze medewerkers, de samenleving, onze financiers en het allerbelangrijkste; onze klanten. Uiteindelijk gaat het erom dat alle betrokken partijen samen werken aan een veiligere toekomst en Samen Duurzaam Innoveren.

Stakeholdersdialogen

Sinds 2010 gaat Ordina jaarlijks met klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties, adviseurs en belangenorganisaties in gesprek over haar uitdagingen en dilemma’s. Doel van deze dialogen: het toetsen en verder aanscherpen van onze duurzaamheidsthema’s.

Focus op duurzaamheid: materialiteitsmatrix

Slaan we links- of rechtsaf op het kruispunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Onze materialiteitsmatrix geeft inzicht in het belang van duurzaamheidsthema’s voor onze stakeholders en Ordina. En laat daarmee zien op welke duurzaamheidspunten we de focus leggen, zoals voorgeschreven in de Sustainability Reporting Guidelines 4 van GRI (Global Reporting Initiative).

Doelstellingen: de vijf assen

Als Ordina willen we laten zien waarin we geloven en doen wat we zeggen. Ons MVO-beleid wordt immers pas maatschappelijk relevant als er daadwerkelijk invulling aan wordt gegeven. We doen dat over vijf assen:

  • medewerkers
  • klanten
  • samenleving
  • leveranciers & middelen
  • externe validatie & verplichtingen

Jaarlijkse herijking

In het kader van het MJA3 Convenant van ICT-sector Nederland is voor de CO2-reductie een vierjarendoelstelling opgenomen. De overige doelstellingen binnen de vijf assen worden jaarlijks herijkt en opnieuw vastgesteld. Zie het Duurzaamheidsbeleidsplan waarin onze ambities voor 2017-2020 zijn vastgelegd.

Medewerkers

Mensen zijn het kloppend hart en de toekomst van Ordina. Daarom focussen we ons over deze as op twee zaken: inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid. Oftewel, we zetten ons in om een omgeving te creëren waarin ruimte is voor diversiteit, iedereen het beste uit zichzelf kan halen en fysiek en mentaal gezond blijft.

Ordina Academy | duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling in ICT gaan hard. Onze professionals worden uitgedaagd om zich continu te ontwikkelen en aan te passen aan de wereld van morgen. Daarom bieden wij ze een groot aantal trainingen aan via de Ordina Academy.

Vitaliteit | duurzame inzetbaarheid

Onze mensen leveren dagelijks topprestaties. Dit vraagt zowel fysiek als mentaal veel van ze. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen bieden we ze via Prevent een breed palet aan diensten. Waaronder toegang tot verschillende zorgaanbieders, fysiotherapeuten en psychologen.

Twee mannen werken achter laptops

Klanten

Samen met klanten en leveranciers werken we aan ICT-oplossingen die mensen écht verder helpen. Duurzame tools die doen waarvoor ze zijn bedoeld, goed zijn te beheren en tot stand komen zónder verspilling van middelen of de inzet van mensen. Mede dankzij een agile manier van werken en aandacht voor Security & Risk Management.

Agile vernieuwen

Grote ICT-projecten zijn complex. En door de snelle ontwikkelingen kan het zijn dat een technologische doorbraak het originele idee inhaalt. Daarom gelooft Ordina in een agile manier van werken. Klein starten, experimenteren en durven bijstellen. Samen met de klant. Klein starten en durven experimenteren, daarvan leren, waar nodig bijstellen en in overzichtelijke stappen opschalen.

Oog voor security & Risk

Van DDoS-aanvallen en malware tot datalekken. Cybercrime bedreigt de samenleving op alle fronten. En bijna vier op de vijf Nederlandse bedrijven maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van systemen. Ordina draagt bij aan de bescherming van het bedrijfsleven en daarmee de samenleving tegen deze gevaren door de digitale veiligheid te verhogen met diverse diensten.

Case: Quli

Quli is een baanbrekende eHealth-oplossing die we in samenwerking met het Stichting Dichterbij, Dr. Leo Kannerhuis, Arq, Amarant en Pluryn hebben ontwikkeld. Met Quli kunnen cliënten en patiënten hun eigen zorggegevens beheren, gebruiken en delen. Zo dragen we bij aan meer zelf- en samenredzaamheid in de samenleving. Zie www.quli.nl voor meer informatie.

Samenleving

Ordina stelt elk jaar drie- tot vijfhonderd uur beschikbaar voor projecten met een speciale maatschappelijke relevantie. Dit zijn projecten waarin we vanuit onze expertise van toegevoegde waarde zijn. Sommige projecten ondersteunen we in het partnership met het Oranje Fonds. Andere projecten initiëren we zelf vanuit de Ordina Foundation.

Oranje Fonds & Ordina

Het Oranje Fonds steunt ruim 7.000 sociale initiatieven per jaar in Nederland en het Caribische deel van ons Koninkrijk. Binnen deze initiatieven zoekt zij naar projecten waarbij Ordina impact kan maken. Vervolgens zoeken we intern naar mensen die graag een steentje willen bijdragen en de kennis daarvoor hebben.

De Ordina Foundation

Met de Ordina Foundation bieden we onze mensen de kans om kortlopende projecten te ondersteunen met hun specifieke ICT-expertise. En om op die manier bij te dragen aan het oplossen van één of meer maatschappelijke problemen.

Leveranciers & middelen

Een keten is meer dan de som der delen. Vanuit die gedachte hebben we als Ordina een paar concrete MVO-speerpunten opgesteld waaraan we met toeleveranciers willen werken, zoals reductie van CO2-uitstoot en efficiënter gebruik van onder meer water, energie en papier.

Speerpunt: Mobiliteit

Duurzame mobiliteit is een van onze speerpunten. De mobiliteit van de medewerkers is namelijk verantwoordelijk voor verreweg het grootste deel van de CO2-emissies Daarom proberen we duurzame mobiliteit te bevorderen. Denk aan het gebruik van schonere, alternatieve brandstof en het stimuleren van zuinige of elektrische auto’s. Of het stimuleren van het gebruik van de fiets of openbaar vervoer. Maar ook deelauto’s, carpoolen en nieuwe technologie voor online vergaderen spelen een rol in het reduceren van het aantal gereden kilometers.

Oplaadpalen voor elektrische auto's

Ordina’s commitment

Concrete voorbeelden van initiatieven met betrekking tot leveranciers en middelen, waaraan Ordina is gecommitteerd zijn:

  • Deelname aan MJA3 2005-2020 voor de ICT-branche, waarmee we de verplichting zijn aangegaan om 30% CO2 te besparen (= 2% per jaar).
  • Vanuit MJA stelt Ordina een EEP (energie efficiency plan) op. Hierbij ligt de nadruk op mobiliteit. Zo wil Ordina volledig inzetten op elektrisch ververvoer en het stimuleren van het openbaar vervoer.

Externe verplichtingen en validatie

Ordina streeft naar een geïntegreerde vorm van verslaglegging met de intentie om de MVO-doelstellingen mee te nemen in de rapportage- en controlecyclus. Daarnaast vindt Ordina duurzaam ondernemen belangrijk en streven we in onze bedrijfsvoering naar evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Ordina ambieert voortdurende verbetering van de milieuprestaties en spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.
Ook benoemen we onze concrete verplichtingen. Hiermee voldoen we aan de door de EU vastgestelde Europese richtlijn, ook wel bekend als de Energy Efficiency Directive. Ook geven we toelichting op onze deelname aan MJA3 en publiceren we de volgende certificaten:

Ambitie

Certificaten

Rapportages en publicaties